ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                                

DEFINITIES                                                                                                                                                                                        

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.                                                                     1.Opdrachtnemer: Glitter Ink

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Glitter Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Glitter Ink wordt behandeld of aan wie Glitter Ink producten of diensten levert.   

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Glitter Ink en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, of andere cosmetische behandeling.                                                               

TOEPASSELIJKHEID                                                                                                                                                 

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Glitter Ink en Opdrachtgever, waarbij Glitter Ink als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten  optreedt.                                                                                                  2.Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Glitter Ink worden afgeweken.                                                                                                                                                                                                   

 3.De Opdrachtgever die een overeenkomst met Glitter Ink aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Glitter Ink gehanteerde Algemene Voorwaarden.   

EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO                                                                                                                                              

1.Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Glitter Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                         2.Door opdracht te geven aan Glitter Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de namens Glitter Ink aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.                                                                                                    3.Door opdracht te geven aan Glitter Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A,B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Glitter Ink of derden in gevaar kan brengen.                                                                                                                                                            4.Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Glitter Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.                                                                                                                                               5.In het geval de persoon die door Glitter Ink wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door Glitter Ink uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder/wettelijke vertegenwoordiger. In dat geval geldt de ouder/wettelijke vertegenwoordiger als Opdrachtgever.                                                        6.Glitter Ink behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/wettelijke vertegenwoordiger.            7.Glitter Ink heeft altijd het recht om van Opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs op te vragen , daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig identiteitsbewijs toont heeft Glitter Ink het recht de opdracht te weigeren.                                                                                                                                                                           

AANSPRAKELIJKHEID                                                                                                                                                                                                1.Door opdracht te geven aan Glitter Ink erkent Opdrachtgever dat Glitter Ink een inspanningsverbintenis heeft. Glitter Ink zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Glitter Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Glitter Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.                                                                                                                                                                          2.Voor het geval Glitter Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Glitter Ink voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.                                                                                                                                                                                                                      3.Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Glitter Ink terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.                            4.Glitter Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.                                                                                                                                             

GARANTIE                                                                                                                                                                                                                   Glitter Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van de federale overheidsdienst volksgezondheid.                                                                                                                                                 RECHT/BEVOEGDE RECHTER                                                                                                                                                                                   1.Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Belgisch recht van toepassing.                                                                                                                        2.Geschillen tussen Glitter Ink en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de dichtstbijzijnde rechtbank gelegen bij Glitter Ink, behoudens indien Glitter Ink als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.                                                                                                                                                                  CONVERSIE                                                                                                                                                                                                               Indien er voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.                                                                     SLOTBEPALING                                                                                                                                                                                                            Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Glitter Ink en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.